ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN Zie Displays – Download de PDF


 1. Artikel 1  Toelichting & Werkingssfeer
  1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Zie Displays (hierna te noemen “Zie Displays”), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Zie Displays. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Zie Displays (www.ziedisplays.nl) en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan de Wederpartij.
  2. Zie Displays legt zich met name toe op het ontwikkelen, verkopen en verhuren van digitale display oplossingen (zoals videowalls, informatiezuilen, lichtkranten en volgnummersystemen). Tevens ontwikkelt zij hier de aansturing en software voor, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
  3. De Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit 5 delen:
   1. Algemeen Deel: deze bepalingen gelden voor alle werkzaamheden die Zie Displays uitvoert. Het onderhavige onderdeel maakt hier deel van uit;
   2. Huur & Verhuur: deze bepalingen zien specifiek op de huur en verhuur van goederen, software, hardware en/of licenties die Zie Displays levert dan wel doet leveren aan de Wederpartij, een en ander in de meest ruime zin van het woord, maar zijn daar uitdrukkelijk niet toe beperkt;
   3. Installatie: deze bepalingen zien specifiek op de installatiewerkzaamheden van Zie Displays van goederen, software, hardware en/of licenties die Zie Displays levert dan wel doet leveren aan de Wederpartij, een en ander in de meest ruime zin van het woord, maar zijn daar uitdrukkelijk niet toe beperkt;
   4. Software onderhoudsovereenkomst: deze bepalingen zien specifiek op de werkzaamheden die Zie Displays uitvoert ten aanzien van softwareonderhoud, een en ander in de meest ruime zin van het woord, maar zijn daar uitdrukkelijk niet toe beperkt;
   5. Hardware onderhoudsovereenkomst: deze bepalingen zien specifiek op de werkzaamheden die Zie Displays uitvoert ten aanzien van hardwareonderhoud, een en ander in de meest ruime zin van het woord, maar zijn daar uitdrukkelijk niet toe beperkt.
  4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.
  5. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
  6. Indien bepaalde artikelen uit deze Algemene Voorwaarden elkaar tegenspreken of indien artikelen uit diverse delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleert het artikel dat Zie Displays wenst te hanteren.
  7. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder ‘opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan.
 2. Artikel 2  Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Algemene Voorwaarden : de onderhavige bepalingen.
   2. Partijen : Zie Displays en de Wederpartij(en) tezamen.
   3. Computerprogrammatuur : de verzameling van (software)programma’s zoals op de software onderhoudsovereenkomst zijn vermeld.
   4. Gebruiker : de eindgebruiker van software, hardware en/of licenties van Zie Displays, zijnde de Wederpartij, licentienemer of eigenaar van de Computerprogrammatuur of hardware (diens medewerkers, althans aan haar gelieerde partijen), die de aan hem verleende licentie/hardware enkel en alleen zal gebruiken met het doel de activiteiten van zijn onderneming te doen voortgaan, welke activiteiten in geen geval bestaan uit het verhandelen, openbaar maken of verveelvoudigen van de Computerprogrammatuur/hardware en de vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook, direct of indirect, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
   5. Programma : de Computerprogrammatuur, dan wel delen daarvan.
   6. Zie Displays : de vennootschap onder firma Zie Displays, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34196974.
   7. Wederpartij : iedere (rechts)persoon:
    1. aan wie Zie Displays aanbiedingen doet of van wiee Zie Displays aanbiedingen krijgt;
    2. aan wie Zie Displays opdrachten verstrekt of van wie Zie Displays opdrachten krijgt;
    3. aan wie Zie Displays offertes verstrekt of van wie Zie Displays offertes krijgt;
    4. met wie Zie Displays overeenkomsten sluit.
  2. Omdat het Zie Displays te allen tijde vrijstaat om derden in te schakelen die (een deel van) de overeengekomen diensten verricht, dient er – voor zover dat niet expliciet is vermeld in deze Algemene Voorwaarden – onder de definitie Zie Displays tevens te worden verstaan de door Zie Displays ingeschakelde derden.
  3. Waar in deze Algemene Voorwaarden het woord “goederen” voorkomt, dient uitdrukkelijk te worden verstaan: goederen, zaken, software, hardware en/of licenties die Zie Displays levert aan de Wederpartij.
 3. Artikel 3  Offertes en aanbiedingen
  1. Alle offertes en aanbiedingen van Zie Displays zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen en/of offertes van Zie Displays kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Wederpartij tot het doen van een aanbod. Indien de Wederpartij de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Zie Displays tot het aangaan van een overeenkomst. Zie Displays heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
  2. Alle offertes of aanbiedingen van Zie Displays komen automatisch te vervallen indien zij door de Wederpartij niet binnen 30 kalenderdagen na de datum van verzending zijn aanvaard.
  3. Behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Zie Displays, kunnen offertes en aanbiedingen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard.
  4. Zie Displays kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  6. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Zie Displays daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zie Displays anders aangeeft.
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zie Displays niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  8. Indien de Wederpartij een opdracht plaatst die niet is voorafgegaan door een aanbieding van Zie Displays, zal Zie Displays alleen gebonden zijn door middel van het sturen van een bevestiging van de opdracht, of wanneer Zie Displays na ontvangst van de opdracht is begonnen met de uitvoering daarvan.
  9. Een overeenkomst tussen Zie Displays en de Wederpartij komt pas tot stand nadat Zie Displays een aanbod van de Wederpartij tot het aangaan van een overeenkomst, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst tussen Zie Displays en de Wederpartij komt, indien door Zie Displays geen offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat de Wederpartij een opdracht heeft verstrekt en Zie Displays uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die Zie Displays ter zake de door haar uitgevoerde opdracht aan de Wederpartij heeft verzonden.
 4. Artikel 4  Uitvoering, termijnen, wijziging overeenkomst
  1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Zie Displays overgaan tot levering van de diensten zoals vermeld in de met de Wederpartij gesloten overeenkomst.
  2. Zie Displays zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit zal gebeuren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en onder de voorwaarde dat Zie Displays juist wordt geïnformeerd door de Wederpartij gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Mededelingen door Zie Displays betreffende de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van geleverde diensten gelden slechts als garantie indien zij door Zie Displays uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
  4. Zie Displays levert de diensten gedurende werkdagen van maandag tot en met vrijdag, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Het staat Zie Displays te allen tijde vrij om haar diensten niet te leveren op de in Nederland erkende feestdagen. Zie Displays heeft het recht eenzijdig het tijdstip en de locatie van uitvoering van de diensten te bepalen.
  5. Alle door Zie Displays genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Zie Displays bekend waren, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden. Zie Displays spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Zie Displays. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Zie Displays dient een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Zie Displays zal niet eerder in gebreke zijn dan nadat de Wederpartij Zie Displays schriftelijk heeft gesommeerd om de overeenkomst na te komen.
  6. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel geldt temeer nu Zie Displays bij het nakomen van de overeenkomst mogelijk afhankelijk is van derden. Indien de goederen/licenties en diensten – waaronder doch niet uitsluitend dient te worden verstaan software, hardware en overige diensten – niet binnen de overeengekomen termijn aan de Wederpartij worden geleverd, dan is Zie Displays niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade van de Wederpartij. Dit is slechts anders indien Zie Displays bewust of met opzet de goederen/licenties en/of diensten te laat heeft geleverd.
  7. Indien door Zie Displays of een door Zie Displays ingeschakelde derde werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door Zie Displays in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Zie Displays of de door Zie Displays ingeschakelde derde de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  9. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens dan wel alle handelingen, waarvan de Wederpartij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zie Displays worden verstrekt respectievelijk verricht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zie Displays zijn verstrekt, dan wel de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Zie Displays het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.
  10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Zie Displays zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Zie Displays gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Zie Displays bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Zie Displays op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zie Displays een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
  13. Indien Zie Displays ten behoeve van de Wederpartij werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
  14. De werkzaamheden van Zie Displays worden uitgevoerd op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Artikel 5  Transport en Levering
  1. Vertraging in de aflevering van goederen, licenties, software, hardware en/of diensten zal de Wederpartij nimmer het recht geven de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van schadevergoeding.
  2. Als plaats van aflevering van goederen of post geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, het adres Van der Burchstraat 28 te (2132 RN) Hoofddorp.
  3. Het is Zie Displays toegestaan bestelde goederen, software, licenties en/of hardware in gedeeltes af te leveren. Indien Zie Displays van die mogelijkheid gebruikt maakt is Zie Displays bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  4. De door Zie Displays opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benaderingen en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Zie Displays door de Wederpartij binnen 5 werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Zie Displays een termijn van minimaal 21 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
  5. Overschrijding van de hiervoor in dit artikel genoemde termijnen geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
  6. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Zie Displays de goederen heeft verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van verzending.
  7. Vanaf het moment dat Zie Displays of een door Zie Displays ingeschakelde derde bepaalde goederen heeft verzonden (dat wil zeggen aan het vervoersbedrijf heeft overhandigd), komt het risico van een onbeschadigde en tijdige levering te liggen bij de Wederpartij. Voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het transport door de transporteur alsmede voor schade die voortvloeit uit een niet-tijdige levering, is Zie Displays niet aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Zie Displays voor deze schade.
  8. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de Wederpartij zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transport- brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij aankomst van de goederen dient de Wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Wederpartij zich steeds direct tot de vervoerder te wenden.
  9. De Wederpartij is gehouden zich adequaat de verzekeren voor schade die kan ontstaan bij het transporteren van de goederen die door of aan Zie Displays worden verzonden. Tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen, verzekert Zie Displays de door haar te leveren goederen/hardware niet.
  10. Alle transportkosten komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
  11. De Wederpartij dient de goederen, software, hardware en/of licenties af te nemen op het moment van aflevering. De Wederpartij is verplicht de door haar bestelde goederen af te nemen op het moment dat deze door Zie Displays worden afgeleverd. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de goederen door Zie Displays voor rekening en risico van de Wederpartij worden opgeslagen. Zie Displays zal de goederen in dat geval maximaal 3 weken opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door de Wederpartij opgehaald, dan is de Wederpartij gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten van opslag en eventueel vervoer, aan Zie Displays te voldoen, zulks zonder dat Zie Displays nog gehouden is tot levering van de goederen.
  12. Indien de Wederpartij weigert om de bestelde goederen af te nemen – ongeacht de reden daarvan – dan wel weigert tot tijdige betaling over te gaan, is het Zie Displays toegestaan:
   1. de goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Zie Displays de goederen bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de Wederpartij; of
   2. om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, en de goederen te verkopen en leveren aan (een) derde(n).
  13. Indien de Wederpartij goederen of diensten van Zie Displays afneemt, dan is de Wederpartij gehouden om die concrete afspraken na te komen. Het staat de Wederpartij nimmer vrij om de afspraken of het soort overeenkomst dat Partijen hebben gesloten, eigenhandig te wijzigen. De Wederpartij die na levering van een bepaald goed of dienst, besluit om (toch) op een andere wijze te willen samenwerken met Zie Displays, is gehouden om daarvoor schriftelijk toestemming te vragen aan Zie Displays. De gewijzigde samenwerking zal in dat geval pas van kracht zijn nadat de Wederpartij betaald heeft voor de gewijzigde dienst. Totdat de Wederpartij betaald heeft voor deze gewijzigde dienst of goederen, gelden de oorspronkelijke afspraken tussen Partijen.
  14. Indien Zie Displays, in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Wederpartij weigert de bestelde goederen af te nemen of (tijdig) te retourneren, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze schade.
  15. De Wederpartij is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van de Wederpartij verwacht kan worden om tijdige levering door Zie Displays mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Zie Displays bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.
  16. De transportkosten zijn in beginsel niet in de offerte van Zie Displays inbegrepen. Wanneer Zie Displays het product dient af te leveren of te installeren, wordt dit op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de Wederpartij. Er gelden dan de door Zie Displays actuele gehanteerde tarieven per uur en per gereden kilometer. Het bepaalde in dit lid geldt uitsluitend voor zover Partijen niet schriftelijk iets anders met elkaar zijn overeengekomen.
 6. Artikel 6  Oplevering, reclame, verval van rechten
  1. Op straffe van automatisch verval van haar rechten, dient de Wederpartij binnen veertien kalenderdagen na uitvoering van de diensten of oplevering van de goederen/hardware/software/licenties door Zie Displays of de door Zie Displays ingeschakelde derden het geleverde te evalueren, teneinde te onderzoeken of de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. Indien de Wederpartij hiermee in gebreke blijft, komt na het verstrijken van voornoemde termijn van veertien kalenderdagen vast te staan dat Zie Displays de diensten deugdelijk heeft verricht.
  2. De Wederpartij dient zich, op straffe van automatisch verval van haar rechten, tegenover Zie Displays binnen twee kalenderdagen na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen twee kalenderdagen na voltooiing van de in het voorgaande artikellid genoemde periode, schriftelijk (per aangetekende post) te beroepen op een gebrek in de door Zie Displays verrichte prestatie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zie Displays in staat is adequaat te reageren.
  3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe zij Zie Displays opdracht gegeven heeft.
  5. Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van de Wederpartij komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening gebracht.
  6. Indien een klacht gegrond is, zal Zie Displays de werkzaamheden alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient schriftelijk in de ingebrekestelling vermeld te zijn. In dit kader is van belang dat Zie Displays rekening heeft te houden met leveranciers, fabrikanten en overige derden die mogelijk betrokken zijn bij het nakomen van de verplichtingen. Zie Displays kan daardoor niet garanderen dat gebreken in producten of diensten binnen een bepaalde periode worden verholpen. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige producten, diensten of licenties wordt derhalve uitgesloten. De Wederpartij vrijwaart Zie Displays voor deze aansprakelijkheden/schade.
  7. De Wederpartij dient haar rechten uit de overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan haar rechten automatisch komen te vervallen.
  8. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van de Wederpartij reeds eerder zijn vervallen.
 7. Artikel 7  Tarieven
  1. De door Zie Displays afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van bestelling door de Wederpartij. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Ook een gewijzigde koersverhouding tussen de Dollar en Euro kan Zie Displays het recht geven om af te wijken van de door haar afgegeven tarieven. Eventuele meerkosten zullen door Zie Displays tijdig aan de Wederpartij worden kenbaar gemaakt.
  2. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van bestelling en de datum van levering, heeft Zie Displays het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst binnen 5 werkdagen na bekendmaking van een wijziging van de prijs door Zie Displays kosteloos te ontbinden. Zie Displays is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  3. Indien op verzoek van de Wederpartij door Zie Displays een offerte wordt gemaakt of de tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is de Wederpartij gehouden om de door Zie Displays in dat verband gemaakte kosten te voldoen, ook wanneer de Wederpartij de offerte niet accepteert.
  4. De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van de Wederpartij. Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet door Zie Displays teruggenomen. De noodzaak van emballage wordt uitsluitend door Zie Displays beoordeeld.
 8. Artikel 8  Betaling en de gevolgen van wanbetaling
  1. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, is de Wederpartij gehouden om de facturen van Zie Displays te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op de bankrekening van Zie Displays bij de Rabobank, met nummer NL97 RABO 0107.3393.82, onder vermelding van het factuurnummer.
  2. De Wederpartij komt geen recht tot opschorting of verrekening van facturen of bedragen toe die zij dient te betalen aan Zie Displays.
  3. Indien een nota niet binnen de periode genoemd in lid 1 van dit artikel is betaald, is de Wederpartij vanaf die datum zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand over het factuurbedrag verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan de Wederpartij niet toegestaan.
  4. Uitsluitend betalingen aan Zie Displays of aan een door Zie Displays schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.
  5. De in het bezit van Zie Displays zijnde doordruk of kopie van de door Zie Displays verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigde rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
  6. Indien de Wederpartij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient zij dit binnen tien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Zie Displays te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Wederpartij om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Wederpartij. Betwisting van de factuur ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
  7. De Wederpartij is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of zij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
  8. Zodra de Wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Zie Displays op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Zie Displays is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
  9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Wederpartij daartoe, naar het oordeel van Zie Displays, aanleiding geeft, is de Wederpartij verplicht op schriftelijk verzoek van Zie Displays een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Zie Displays. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Wederpartij.
  10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die Zie Displays maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Wederpartij. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro per vordering), tenzij Zie Displays aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Wederpartij in verzuim is door de Wederpartij verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
  11. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Zie Displays is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 9. Artikel 9  Contractduur en beëindiging
  1. De overeenkomst tussen Zie Displays en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
  3. Ingeval Partijen in afwijking van de Algemene Voorwaarden een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaan en tussentijdse opzegging niet uitgesloten is, geldt dat indien de Wederpartij de overeenkomst tussentijds opzegt, Zie Displays recht heeft op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Zie Displays toe te rekenen zijn.
  4. Alle tussen Zie Displays en de Wederpartij gesloten overeenkomsten kunnen door Zie Displays zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden ontbonden door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toeko¬mende rechten, in de navolgende gevallen:
   • indien de Wederpartij of Zie Displays in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;
   • indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Wederpartij of Zie Displays, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
   • indien de Wederpartij of Zie Displays haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
   • indien de onderneming van de Wederpartij of Zie Displays staakt of dreigt te staken;
   • indien na het sluiten van de overeenkomst Zie Displays ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Zie Displays inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
   • De Wederpartij enige op haar krachtens tussen Zie Displays en de Wederpartij gesloten overeenkomst of krachtens de wet op de Wederpartij rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;
   • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Zie Displays kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
   • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zie Displays kan worden gevergd.
  5. Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Zie Displays op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
  6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, heeft Zie Displays recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 10. Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van de door Zie Displays aan de Wederpartij geleverde goederen gaat pas op de Wederpartij over als de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Zie Displays uit hoofde van alle overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.
  2. Zie Displays of de door Zie Displays ingeschakelde derde raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Wederpartij van Zie Displays ontvangen goederen ver- of bewerkt. De Wederpartij gaat bedoelde goederen in dat geval automatisch houden voor Zie Displays.
  3. De Wederpartij is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden of op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven, zonder schriftelijke toestemming van Zie Displays, totdat de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Zie Displays uit hoofde van alle overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
  4. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Zie Displays gerechtigd om de geleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze goederen voor de Wederpartij houden, weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Wederpartij deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Wederpartij aan Zie Displays is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.
  5. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt de Wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen goederen op de dag van de terugname.
  6. De Wederpartij verleent Zie Displays reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich goederen van Zie Displays bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.
  7. Voorts geldt dat Zie Displays alle goederen levert onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die goederen ten gunste van Zie Displays. De Wederpartij krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de goederen derhalve in eigendom overgedragen bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Zie Displays. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Zie Displays uit welke hoofde dan ook van de Wederpartij te vorderen heeft of krijgt. De Wederpartij zal de verpanding op eerste verzoek van Zie Displays registreren bij de belastingdienst.
 11. Artikel 11  Overmacht
  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zie Displays geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zie Displays niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Zie Displays dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zie Displays verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Zie Displays of van derden daaronder begrepen, alsook de omstandigheid dat Zie Displays een prestatie, die van belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Zie Displays heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zie Displays zijn verbintenis had moeten nakomen.
  2. Zie Displays kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of annuleren. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  3. Voor zover Zie Displays ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zie Displays gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  4. Van overmacht aan de zijde van Zie Displays is in ieder geval – doch niet uitsluitend – sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van een omstandigheid van haar wil onafhankelijk, ook indien de omstandigheid Zie Displays betreft, waardoor het voor haar redelijkerwijs onmogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder zulke omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsschade, oproer, burgeroorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, stagnatie of ernstige vertraging van toelevering van gronden, hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Zie Displays als bij derden van wie Zie Displays de zaak en/of de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals als bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige zaken, buiten de schuld of het risico van Zie Displays ontstaan.
  5. Zie Displays is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij de Wederpartij in rekening te brengen.
 12. Artikel 12  Facturatie
  1. Zie Displays is bevoegd haar facturen digitaal aan de Wederpartij te zenden, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Mocht de Wederpartij een bepaalde factuur niet of niet tijdig ontvangen, dan is zij gehouden om daarover direct contact op te nemen met Zie Displays.
  2. De Wederpartij is gehouden om bij het betalen van de facturen het factuurnummer te vermelden.
  3. Indien de facturen van Zie Displays niet of niet tijdig zijn voldaan, te weten binnen de gestelde vervaltermijn, dan is Zie Displays en de door hem ingeschakelde derden gerechtigd om de werkzaamheden en leveringen direct te staken (en eventueel) gestaakt te houden.
  4. De facturen die Zie Displays zendt aan de Wederpartij dienen ook te worden voldaan indien de specificatie van de diensten of leveringen ontbreekt. Op verzoek van de Wederpartij zal Zie Displays de specificatie van de diensten of leveringen (mocht deze ontbreken) kosteloos toezenden aan de Wederpartij.
 13. Artikel 13  Garantie en Reparatie
  1. Op alle goederen en onderdelen welke door Zie Displays worden geleverd aan de Wederpartij, rust in beginsel 1 jaar garantie. Nadien vervalt ieder recht op garantie. Voorts is de Wederpartij gebonden aan de overige leden van dit artikel.
  2. Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door de Wederpartij aan Zie Displays worden toegezonden, dienen franco aan Zie Displays te worden verzonden. Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Zie Displays beslist.
  3. Gerepareerde goederen worden door Zie Displays onder rembours teruggezonden, ongeacht of het een reparatie onder garantie betreft of niet.
  4. Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Zie Displays gerechtigd om de kosten van reparatie bij de Wederpartij in rekening te brengen.
  5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, vervalt iedere garantie indien:
   • de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties door de Wederpartij of door (de Wederpartij ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van de Wederpartij komt;
   • niet is gehandeld volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzingen;
   • er sprake is van opzet of grove schuld van de Wederpartij (dan wel een willekeurige gebruiker);
   • er defecten zijn ontstaan als gevolg van handelingen die buiten het normale gebruik van de apparatuur vallen.
  6. De garantie dekt de onderstaande zaken niet:
   • periodiek onderhoud, schoonhouden van de led’s, kalibratie van beeldschermen, modificaties;
   • vervangen van onderdelen veroorzaakt door normale slijtage, bijvoorbeeld op rubber, kunstof, fans of glas.
  7. Retournering van de geleverde goederen kan slechts plaatsvinden, indien Zie Displays voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franco te geschieden.
  8. Ook tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat derden veranderingen of reparaties aan het geleverde hebben verricht, behoudens indien dit met schriftelijke toestemming van Zie Displays is geschied.
  9. Tijdens de garantieperiode van LED-schermen garandeert Zie Displays de werking van minimaal 99,98% van het totaal aantal led lampjes van het geleverde led videoscherm. Wanneer dit percentage naar beneden wordt overschreden is Zie Displays gehouden het defect te verhelpen.
  10. Indien de Wederpartij een beroep doet op garantie van door Zie Displays geleverde goederen, doch geen onderhoudsovereenkomst ten aanzien van die goederen met Zie Displays heeft gesloten, dan dient er betaald te worden voor de reparatie van de onderdelen (arbeidsloon) en geldt er een reistijd- en kilometervergoeding conform het bepaalde in artikel 5 lid 16 van deze Algemene Voorwaarden.
 14. Artikel 14  Risico en Opslag
  1. Tenzij Zie Displays schriftelijk anders heeft verklaard, komt het beheer, opslag en transport van de door Zie Displays geleverde goederen/hardware voor rekening en risico van de Wederpartij vanaf het moment van levering.
  2. Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de Wederpartij opgeslagen.
  3. Indien de Wederpartij achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Zie Displays, is Zie Displays gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald. De hoogte van de opslagkosten worden bepaald door Zie Displays. De Wederpartij komt geen verweer toe tegen de hoogte van deze kosten.
 15. Artikel 15  Monsters en Modellen
  Indien door Zie Displays een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
 16. Artikel 16  Exportverbod
  Alle door Zie Displays geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Wederpartij in het overeengekomen land van levering. Het is de Wederpartij niet toegestaan de door Zie Displays geleverde goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen. Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante technologie en documentatie door de Wederpartij geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van de Wederpartij. Zie Displays aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 17. Artikel 17  Annulering
  1. Indien de Wederpartij een reeds met Zie Displays gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Zie Displays verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is de Wederpartij, naast een vergoeding voor de door Zie Displays reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Zie Displays verschuldigd:
   • – tot 8 weken voor aanvang 10 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
   • – tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
   • – tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
   • – tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
   • – tot 1 week voor aanvang 55 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
   • – minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs + de verschuldigde btw, zulks afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.
  2. Door de Wederpartij reeds betaalde bedragen worden bij annulering in geen geval gerestitueerd.
 18. Artikel 18  Aansprakelijkheid
  1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Zie Displays gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Zie Displays daardoor direct of indirect ontstaan.
  2. Zie Displays is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Zie Displays is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste gegevens / bestanden.
  3. Zie Displays is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van het gebruik van goederen en diensten – waaronder doch niet uitsluitend dient te worden verstaan software, hardware en overige diensten – welke Zie Displays of aan Zie Displays gelieerde ondernemingen leveren aan de Wederpartij. Zie Displays is evenmin aansprakelijk voor schade die de Wederpartij of overige derden lijden als gevolg van handelen of nalaten van een door Zie Displays ingeschakelde derde.
  4. Indien Zie Displays jegens de Wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, dan is deze aansprakelijkheid in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zie Displays.
  5. Zie Displays is nimmer aansprakelijk voor de door de Wederpartij geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Zie Displays is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht met of door schermen die Zie Displays levert en welke door de Wederpartij of derden worden verplaatst of onjuist gebruikt. De Wederpartij vrijwaart Zie Displays in dit kader.
  6. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Zie Displays tegenover de Wederpartij ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren alsmede ter zake van onrechtmatig handelen – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zie Displays in voorkomend geval uitkeert of in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Zie Displays, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, tot de nettowaarde van de factuur ter zake de goederen / diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van goederen / diensten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, ofwel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste door Zie Displays aan de Wederpartij verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de aansprakelijkheid is ontstaan.
  7. De totale aansprakelijkheid van Zie Displays jegens de Wederpartij ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren alsmede ter zake van onrechtmatig handelen – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – is in ieder geval te allen tijde steeds beperkt tot een bedrag van 10% van de laatste factuur, met een maximum van € 10.000,-.
  8. Alle ondergeschikten van Zie Displays kunnen zich tegenover de Wederpartij en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Zie Displays beroepen op de bovenstaande bepalingen.
  9. Schade waarvoor Zie Displays aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Zie Displays gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Wederpartij aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Zie Displays vervalt in ieder geval binnen zes maanden nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 19. Artikel 19  Vrijwaring
  1. De Wederpartij vrijwaart Zie Displays volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomen uit of verband houden met de een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door de Wederpartij, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.
  2. Indien Zie Displays uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Zie Displays zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  3. De Wederpartij draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Wederpartij is op eerste verzoek van Zie Displays gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij in verband met zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Zie Displays aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Zie Displays geschieden. Een eventuele uitkering aan Zie Displays op grond van een door de Wederpartij gesloten verzekeringsovereenkomst laat de vorderingen tot schadevergoeding van Zie Displays op de Wederpartij, voor zover deze de uitkering overtreffen, onverlet.
  4. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
  5. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zie Displays, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zie Displays en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.
 20. Artikel 20  Geheimhouding
  1. De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, die zij in het kader van een overeenkomst met Zie Displays heeft verkregen.
  2. De Wederpartij zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent Zie Displays (waaronder mede verstaan informatie over uurtarieven, kortingen) vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. De Wederpartij zal de verplichting uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die de Wederpartij bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.
  3. Indien de Wederpartij in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt deze zij aan Zie Displays een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– (zegge: vijfentwintig duizend Euro) per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,– (zegge: vijfentwintighonderd Euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van Zie Displays om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
  4. Zie Displays is te allen tijde gerechtigd de naam van de Wederpartij alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van de Wederpartij verrichte diensten te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.
 21. Artikel 21  Intellectuele en industriële eigendom
  1. De Wederpartij respecteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Zie Displays en/of de leveranciers, fabrikanten en overige derden die dergelijke rechten hebben op goederen die Zie Displays aan haar levert.
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de goederen, licenties, software en/of hardware die Zie Displays levert aan de Wederpartij, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten en merkrechten, tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, (computer)programmatuur of andere materialen waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken, berusten uitsluitend bij Zie Displays.
  3. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de producten/goederen/software/hardware welke geleverd wordt door Zie Displays.
  4. De Wederpartij erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.
  5. Het gebruik door de Wederpartij van software van Zie Displays is een niet-exclusief recht van de Wederpartij.
  6. Het gebruiksrecht van de software is zonder schriftelijke toestemming van Zie Displays niet aan derden overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur te openbaren, te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen. De Wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.
  7. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Zie Displays te kopiëren, verveelvoudigen, wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
  8. Het gebruiksrecht van (software) producten is zonder schriftelijke toestemming van Zie Displays niet overdraagbaar en niet in sublicentie uit te geven. Het is de Wederpartij niet toegestaan de programmatuur te kopiëren, verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
  9. Indien de Wederpartij, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Zie Displays ,verbeurt de Wederpartij aan Zie Displays een direct opeisbare boete van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend Euro) per overtreding, alsmede € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Zie Displays zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op de Wederpartij te verhalen.
  10. Zie Displays is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Wederpartij verbeurt of eventuele aanspraken van intellectueel of industrieel rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Zie Displays voor deze aanspraken.
 22. Artikel 22  Privacybescherming
  1. Alle gegevens die De Wederpartij aan Zie Displays doorgeeft worden door Zie Displays opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.
  2. Op schriftelijk verzoek van de Wederpartij zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
  3. Zie Displays verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
 23. Artikel 23  Toepassing recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zie Displays partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Zie Displays is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zie Displays het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 24. Artikel 24  Wijziging voorwaarden
  1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Zie Displays.
  2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan,ook in het geval de Algemene Voorwaarden vertaald worden in een andere taal.
 25. Artikel 25  Aanvullende voorwaarden huur en verhuur
  Ten behoeve van de huur en verhuur van goederen, software. hardware en/of licenties, gelden onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden te allen tijde, tenzij Partijen daarvan uitdrukkelijk afwijken. Indien deze voorwaarden strijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren deze specifieke voorwaarden. Waar in deze bepalingen gesproken wordt over “goederen” of “apparatuur”, dienen alle goederen, software en/of licenties te worden verstaan die door Zie Displays worden verhuurd.
 26. Artikel 26  Ontvangst, reclame en aansprakelijkehid
  1. De Wederpartij is verplicht alle gehuurde goederen bij de levering c.q. ter beschikking stelling te controleren op volledigheid, conditie en werking. Indien de Wederpartij dat wenst, zullen één of meer medewerkers van Zie Displays een instructie geven ten behoeve van het gebruik van de goederen. De Wederpartij dient deze wens dan schriftelijk aan Zie Displays kenbaar te maken.
  2. Uit ontvangst door de Wederpartij van de apparatuur vloeit voort, dat de Wederpartij het gehuurde heeft gecontroleerd en dat alle gehuurde apparatuur in orde en conform de overeenkomst is. Indien er goederen aan de Wederpartij worden geleverd welke niet voldoen aan hetgeen de Wederpartij daarvan mocht verwachten, dient de Wederpartij deze goederen direct retour te geven aan Zie Displays. Gebeurt dat niet, dan vervallen de rechten van de Wederpartij in dit kader. Zie Displays houdt het er dan voor dat de ondeugdelijkheden zijn ontstaat door als gevolg van het handelen van de Wederpartij.
  3. De Wederpartij is verplicht om gedurende de periode van verhuur tot het moment van feitelijke terugbezorging aan Zie Displays als een goed huurder voor de goederen te zorgen. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde apparatuur, vervangingsschade daaronder inbegrepen, door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens de duur van de huurovereenkomst, totdat de goederen aan Zie Displays is terug bezorgd.
  4. Huurprijzen van Zie Displays zijn exclusief BTW en verzekeringskosten. De huurprijs wordt verhoogd met de uitvoeringskosten (o.a. voor transport, opstelling en aansluiting van de apparatuur). Tenzij anders overeengekomen, wordt de apparatuur door Zie Displays vervoerd. Huurprijzen van goederen bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Eventuele door Zie Displays ten behoeve van de verhuurde goederen te bewijzen diensten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Zie Displays behoudt zich te allen tijde het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen van de overeengekomen huurprijs.
  5. Zie Displays heeft in geval van een huurovereenkomst te allen tijde het recht de huurovereenkomst op te schorten, te beëindigen of te ontbinden. Een voorbeeld wanneer hiervan sprake kan zijn, is de situatie waarin de locatie waar de gehuurde goederen moeten worden afgeleverd, niet voldoet aan de in de offerte afgesproken vereisten van de locatie. Ook heeft Zie Displays het recht om aanvullende vereisten te stellen aan de locatie, wanneer op locatie blijkt dat deze op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt.
  6. Zie Displays is gerechtigd meerkosten ten gevolge van bovenstaande door te berekenen aan de Wederpartij.
  7. Het is aan de Wederpartij niet toegestaan de goederen onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, of te bezwaren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  8. De Wederpartij ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken voor de periode en op de locatie, zoals in de huurovereenkomst is opgenomen.
  9. De Wederpartij is verplicht om Zie Displays te allen tijde in de gelegenheid te stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens dient de Wederpartij Zie Displays in staat te stellen het gehuurde terug te nemen, teneinde technische inspectie en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
  10. Het is de Wederpartij niet toegestaan om rechten uit de huurovereenkomst aan derden over te dragen. Het is de Wederpartij evenmin toegestaan om goederen van Zie Displays onbeheerd achter te laten.
  11. De Wederpartij is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde en het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften te behandelen.
  12. Het is De Wederpartij niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen of te repareren en andere dan door Zie Displays voorgeschreven materialen te gebruiken.
  13. De Wederpartij is verplicht Zie Displays onverwijld op de hoogte te brengen van schade en/of gebreken die aan de apparatuur dreigen te ontstaan of zijn ontstaan.
  14. De Wederpartij is verplicht eventuele storingen aan de apparatuur onmiddellijk aan Zie Displays te melden. De kosten van het verhelpen van de storing komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Indien uit onderzoek van Zie Displays blijkt dat de Wederpartij geen verwijt valt te maken van een storing, zal Zie Displays deze kosten voor haar rekening nemen. Indien het onduidelijk is hoe de storing is ontstaan, komen de kosten van het verhelpen van de storing voor rekening van de Wederpartij.
  15. In geval van verlies van en/of schade aan de goederen als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet de Wederpartij daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie. Vervolgens verstrekt de Wederpartij aan Zie Displays onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
  16. De Wederpartij verplaatst de goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zie Displays naar een ander adres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft de goederen niet aan een derde in gebruik.
  17. Bij overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt de Wederpartij een aan Zie Displays toekomende boete van € 3.000,- (zegge: drieduizend Euro) per overtreding en € 300,- (zegge: driehonderd Euro) per dag dat de overtreding voortduurt.
 27. Artikel 27  Retournering
  1. Bij beëindiging van de overeenkomst zal, tenzij Partijen anders overeenkomen, Zie Displays de goederen ophalen en zal de Wederpartij de goederen aan Zie Displays retourneren. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de goederen in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires aan Zie Displays worden geretourneerd.
  2. Indien de Wederpartij de goederen bij beëindiging van de overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de overeenkomst niet of niet tijdig retourneert aan Zie Displays, is de Wederpartij aan Zie Displays een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) per dag dat er te laat wordt ingeleverd.
 28. Artikel 28  Koopoptie
  1. In geval de Wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Zie Displays heeft voldaan en de overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de gehuurde goederen te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Zie Displays vastgesteld. Ondanks het voorgaande staat het Zie Displays vrij om de goederen niet ter koop aan te bieden aan de Wederpartij.
  2. Het eigendom van de verkochte goederen gaan over op de Wederpartij op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.
 29. Artikel 29  Verzekering
  1. De Wederpartij is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor de schade. De assuradeuren van Zie Displays hebben in geval van schade, ontstaan door onder meer onachtzaamheid, het recht van regres.
  2. Onverlet hetgeen in de polisvoorwaarden is vermeld, is in geval van schade aan de verhuurder goederen de Wederpartij een bedrag van € 250,- (zeggen: tweehonderdenvijftig Euro) exclusief BTW aan eigen risico verschuldigd.
  3. Het verschuldigde eigen risico, in geval van schade door onachtzaamheid, diefstal zonder sporen van braak, verduistering en verlies, bedraagt € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) exclusief btw.
  4. Zie Displays is gerechtigd alle schade, zowel directe als indirecte, voor zover deze niet door haar verzekeringsmaatschappij wordt gedekt, aan de Wederpartij in rekening te brengen.
  5. Artikel 30  Aanvullende voorwaaren installatie
   Ten behoeve van de installatie van goederen, software en/of licenties, gelden onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden te allen tijde, tenzij Partijen daarvan uitdrukkelijk afwijken. Indien deze voorwaarden strijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren deze specifieke voorwaarden.
  6. Artikel 31  installatie
   1. Indien Zie Displays en de Wederpartij montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren goederen zijn overeengekomen, dan wel een afzonderlijke overeenkomst daaromtrent hebben gesloten, dient de Wederpartij er voor zorg te dragen dat tijdig en voor haar rekening de nodige voorzieningen worden getroffen en alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden opgenomen, teneinde Zie Displays in staat te stellen, om de te leveren goederen te monteren, installeren en/of in bedrijf te stellen zodanig dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden verricht en dat de uitvoering daarvan geen vertraging ondervindt. Tevens zal de Wederpartij bij uitvoering van de eerder genoemde werkzaamheden Zie Displays alle faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmateriaal, stroomvoorziening, verwarming, opslagruimte en dergelijke ter beschikking stellen. Ook dient de Wederpartij zorg te dragen voor eventuele (verkeers)afzettingen en eventuele andere verplichtingen/randvoorwaarden van overheidswege voor de installatie van de goederen, indien dat nodig mocht (blijken te) zijn.
   2. De Wederpartij zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere goederen, goederen en fabricageprocessen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de door Zie Displays te verrichten werkzaamheden.
   3. De Wederpartij draagt zorg voor eventueel noodzakelijk hijs- en sleepwerk, hak-, metsel-, timmer-, schilder- en stukadoorswerk. De kosten hiervan komen voor rekening van de Wederpartij, net zoals dat geldt voor de volgende kosten: speciaal benodigde constructiewerkzaamheden anders dan omschreven in de materiaalspecificatie, huurkosten voor een steiger of hoogwerker voor montage op hoogten boven vijf meter en/of het openen en sluiten van plafonds;
   4. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de Wederpartij of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor het risico van de Wederpartij zijn, komen voor diens rekening.
   5. Zie Displays is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de installatie van hard- of software niet of niet tijdig kan plaatsvinden als gevolg van overmacht. Er is in dit kader in ieder geval sprake van overmacht indien de stroom is uitgevallen, als gevolg waarvan de werkzaamheden niet of op een later tijdstip kunnen worden uitgevoerd.
   6. Indien Zie Displays bepaalde software dient te installeren op apparaten van de Wederpartij, dan dient de Wederpartij er zorg voor te dragen dat die apparaten geschikt zijn om de software te gebruiken. Zie Displays is in dit kader niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat de apparatuur van de Wederpartij niet geschikt is voor toepassing van de door Zie Displays ontwikkelde software.
   7. Bij nieuw of verbouw vangt de montage pas aan na plaatsing van balies en verticale kabelgoten door derden, alsmede de ontvangst van een plan met hierop aangegeven de definitieve posities van de componenten. Mocht hier discussie over ontstaan, als gevolg waarvan Zie Displays schade lijdt, dan komt deze schade voor rekening van de Wederpartij.
   8. De exacte positie c.q. locatie van plaatsing van de goederen, bijvoorbeeld het plaatsen van de beeldschermen of de PC‘s, dienen minimaal één week voor aanvang van de installatie bij Zie Displays schriftelijk bekend te zijn gemaakt. Indien dat niet gebeurt, dan is Zie Displays niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging in het plaatsen van de goederen.
   9. Indien Zie Displays extra kosten maakt in verband het overtreden door de Wederpartij van het bepaalde in dit artikel, komen de extra kosten die Zie Displays als gevolg daarvan dient te maken, voor rekening van de Wederpartij.
  7. Artikel 32  Aanvullende voorwaarden hardware-onderhoudsovereenkomst
   Indien in relatie tot de aan Wederpartij geleverde hardware een onderhoudsovereenkomst tussen partijen wordt afgesloten, gelden onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden te allen tijde, tenzij Partijen daarvan uitdrukkelijk afwijken. Indien deze voorwaarden strijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren deze specifieke voorwaarden.
  8. Artikel 33  Algemeen
   1. Zie Displays verplicht zich de hardware zoals die is vastgelegd in de hardware onderhoudsovereenkomst (hierna te noemen “de hardware”), in goed werkende staat te houden en daartoe tegen betaling van de hardware onderhoudsprijs het onderhoud te verzorgen.
   2. De hardware onderhoudsprijs voor de in het vorige lid genoemde hardware is de prijs zoals die vastgelegd is in de hardware onderhoudsovereenkomst per jaar, door de Wederpartij geheel of in termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen zodra genoemde periode aanvangt.
   3. De Partijen bij deze overeenkomst verklaren over en weer kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen, zoals die vastgelegd zijn in deze Algemene Voorwaarden en de hardware onderhoudsovereenkomst.
  9. Artikel 34  onderhoud
   1. Het onderhoud dat Zie Displays uitvoert ten behoeve van de hardware bij de Wederpartij betreft:
    • Het verhelpen/repareren van een door gebruiker geconstateerde storing;
    • Het aanvangen van de onderhoudswerkzaamheden binnen de periode zoals vermeld in de hardware onderhoudsovereenkomst. De storing zal aanvankelijk telefonisch door Zie Displays getracht te worden verholpen, eventueel aangevuld met een afstandsdiagnose via internet. De Wederpartij en Gebruiker dienen aan de afstandsdiagnose hun medewerking te verlenen;
    • Meldingen van de storing dienen bij Zie Displays te worden gemeld via het support formulier op de website van Zie Displays: www.ziedisplays.nl.storing ;
    • Het uitvoeren van noodzakelijk geworden reparaties en het indien nodig vervangen van onderdelen mits deze binnen de garantieperioden vallen, of afwijkende garantiebepalingen in de hardware onderhoudsovereenkomst zijn overeengekomen;
    • Het verstrekken van telefonische instructies en adviezen met betrekking tot de werking van de hardware.
   2. De volgende werkzaamheden/handelingen vallen uitdrukkelijk niet onder de hardware-onderhoudsovereenkomst:
    • Schade ontstaan door derden en door buitenaf gekomen onheil (zoals blikseminslag, vandalisme, terreur etc;
    • Werkzaamheden ten gevolge van ondeskundig of onjuist gebruik van de hardware door de Wederpartij en of derden, alsmede werkzaamheden nodig ten gevolge van nalatigheid, onachtzaamheid of opzet van Wederpartij of derden;
    • Storingen veroorzaakt door het niet juist functioneren door niet door Zie Displays geleverde randapparatuur zoals media PC of UMTS module;
    • Storingen veroorzaakt door het niet juist functioneren van de stroomvoorziening;
    • Het schoonhouden van de voorzijde van het LED display;
    • Het verzorgen van eventueel benodigd verticaal transport (hijskranen, schaarliften etc.) op locatie.
    • Indien Zie Displays als gevolg van bovenstaande werkzaamheden dient te verrichten, dan komen de kosten hiervan voor rekening en van de Wederpartij. Zie Displays zal in dit kader een uurtarief in rekening brengen conform hetgeen Partijen hebben afgesproken. Indien Partijen niets hebben afgesproken, zal er een uurtarief gelden van € 65,- exclusief btw per uur.
   3. Onder ondeskundig of onjuist gebruik van de hardware wordt onder meer – doch niet uitsluitend – verstaan een gebruik anders dan dat Zie Displays heeft voorgeschreven en heeft geadviseerd.
   4. Zie Displays garandeert niet dat de hardware zonder onderbreking of gebreken zal werken. Indien de hardware niet aan de schriftelijke specificaties volgens de gebruikers-handleidingen en/of het detailontwerp van de leverancier voldoet is Zie Displays niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
   5. Zie Displays kan door de Wederpartij niet aansprakelijk worden gesteld voor eigen schade, in het bijzonder voor bedrijfs- of andere gevolgschade voortkomend uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de hardware.
  10. Artikel 35  Verplichtingen gebruiker
   1. Gebruiker c.q. de Wederpartij is verplicht geconstateerde onvolkomenheden in de hardware onverwijld aan de Zie Displays mede te delen.
   2. Teneinde de Zie Displays in staat te stellen haar onderhoudsverplichtingen na te komen, is Zie Displays gerechtigd Gebruiker c.q. de Wederpartij op te dragen de opgetreden onvolkomenheden in de hardware voldoende te documenteren door middel van toezending van ter zake doende informatie.
   3. Ten behoeve van het onderhoud door Zie Displays verplicht Gebruiker c.q. de Wederpartij zich te allen tijde aan door de Zie Displays aangewezen en gemachtigde personen toegang tot de plaats waar de hardware zich bevindt, te verschaffen en verplicht zich ertoe dat deze personen ten tijde van het verrichten van het onderhoud steeds kunnen rekenen op de aanwezigheid van een door de Gebruiker aangewezen persoon.
  11. Artikel 36  Duur van de overeenkomst
   De hardware onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de betreffende onderhoudsovereenkomst. De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen periode automatisch met één jaar verlengd. Indien geen periode wordt vermeld in de onderhoudsovereenkomst wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door Partijen altijd per einde kalenderjaar worden beëindigd middels een aangetekend schrijven. Deze kennisgeving dient minimaal twee maanden vóór het einde van het kalenderjaar te geschieden.
  12. Artikel 37  Toeslag
   Voor onderhoudswerkzaamheden tijdens avond- en weekenduren geldt een toeslag op de normale tariefstelling ad € 65,- exclusief btw per uur van respectievelijk 50% en 80%.
  13. Artikel 38  Prijswijzigingen
   1. Zie Displays is gerechtigd de onderhoudsprijs aan te passen aan de indexering zoals deze door het CBS jaarlijks wordt vastgesteld.
   2. Naast de wijzigingen, zoals bedoeld in het vorige lid, is Zie Displays gerechtigd de onderhoudsprijzen tussentijds aan te passen. Daarbij is Zie Displays verplicht de Wederpartij daarover in te lichten drie maanden voor de wijzigingen in de onderhoudsprijs zal ingaan.
   3. De Wederpartij heeft het recht per de datum van de ingang van de wijziging in de onderhoudsprijs, zoals in het vorig lid bedoeld, zo dit een prijsverhoging betreft, deze overeenkomst te beëindigen, indien de Wederpartij uiterlijke een kalendermaand voor die datum Zie Displays bij aangetekend schrijven mede deelt met de prijsverhoging niet akkoord te gaan.
  14. Artikel 39  Ontbinding
   Zie Displays heeft het recht om zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden en zonder dat een sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, deze overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, onverminderd het recht van Zie Displays om van de Wederpartij vergoeding van kosten en schade en interesten te vorderen, indien de Wederpartij in gebreke is de onderhoudsprijs of enig ander krachtens deze overeenkomst verschuldigd bedrag, tijdig te betalen, of indien door de Wederpartij het gebruik van de Computerprogrammatuur om welke reden dan ook wordt beëindigd.
  15. Artikel 40  Aanvullende voorwaarden software-onderhoudsovereenkomst
   Ten behoeve van het onderhoud van de door Zie Displays geleverde software, gelden onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden te allen tijde, tenzij Partijen daarvan uitdrukkelijk afwijken. Indien deze voorwaarden strijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren deze specifieke voorwaarden.
  16. Artikel 41  Schakelbepaling
   1. In onderdeel D. van deze Algemene Voorwaarden zijn specifieke bepalingen opgenomen ten behoeve van het onderhoud van de door Zie Displays geleverde hardware. Deze bepalingen gelden eveneens onverkort voor de onderhoudsovereenkomsten die Zie Displays sluit ten aanzien van de software. Waar in afdeling D. het woord “hardware”, te lezen valt, dient dan ook “software” gelezen te worden.
   2. De navolgende bepalingen zien – met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel – specifiek op de onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot de software die Zie Displays levert aan de Wederpartij. Artikel 42 ziet dan ook niet op het onderhoud van hardware.
  17. Artikel 42  Onderhoud
   1. Het onderhoud omvat:
    • Het herstellen van bugs in het Programma (correctief onderhoud);
    • Het ter beschikking stellen van aanvullingen van de standaardversie van het Programma;
    • Het aanbrengen en implementeren alsmede documenteren van standaardmodificaties in het Programma;
    • Het verstrekken van telefonische instructies en adviezen met betrekking tot de werking van het Programma.
   2. Het onderhoud betreft steeds het Programma dat in werking is conform het gespecificeerde in de software onderhoudsovereenkomst.
   3. Onder “bugs” genoemd in lid 1 van dit artikel worden verstaan: alle in het programma voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van het programma geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan door de documentatie of andere informatie toegeschreven eigenschappen of functies, een en ander behoudens voor zover het programma is verbeterd door middel van updates.
   4. Tot het onderhoud behoren niet werkzaamheden ten gevolge van ondeskundig of onjuist gebruik van Computerprogrammatuur door de Gebruiker en of derden, alsmede werkzaamheden nodig ten gevolge van nalatigheid, onachtzaamheid of opzet van Gebruiker of derden. Indien Zie Displays als gevolg hiervan kosten dient te maken, dan komen deze kosten voor rekening en risico van de Wederpartij. Zie Displays zal in dit kader een uurtarief in rekening brengen conform hetgeen partijen hebben afgesproken. Indien Partijen niets hebben afgesproken, zal er een uurtarief gelden van € 90,- exclusief btw per uur.
   5. Onder ondeskundig of onjuist gebruik van de Computerprogrammatuur wordt onder meer – doch niet uitsluitend – verstaan een gebruik anders dan dat Zie Displays heeft voorgeschreven en heeft geadviseerd.
   6. Zie Displays garandeert niet dat de Computerprogrammatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken. Indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties volgens de gebruikers-handleidingen en/of het detailontwerp van de Programmatuur voldoet is Zie Displays niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan bestanden.
   7. Zie Displays kan door de Wederpartij niet aansprakelijk worden gesteld voor eigen schade, in het bijzonder voor bedrijfs- of andere gevolgschade voortkomend uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Computerprogrammatuur. Evenmin is Zie Displays aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onjuist hanteren of gebruiken van de apparaten of software welke niet afkomstig is van Zie Displays, maar op verzoek van de Wederpartij ingesteld of gebruikt dienen te worden.
   8. De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd, wordt door Zie Displays bepaald.
   9. Zie Displays is te allen tijde gerechtigd aan te tonen dat de door haar beschikbaar gestelde Computerprogrammatuur naar behoren werkt door het maken van een testrun op of met behulp van aan Zie Displays toebehorende of door haar aan te wijzen apparatuur respectievelijk programmatuur vergelijkbaar met de situatie bij de Wederpartij.
   10. Ten behoeve van het onderhoud door Zie Displays verplicht Gebruiker zich te allen tijde een back-up kopie van het programma en de volledige bestanden toegankelijk te maken voor Zie Displays.